Pravidla a podmínky požívání Webových stránek

012.jpg

Společnost AlexAvia Vás vítá na webových stánkách, které jsou speciálně vytvořeny pro zjednodušení organizování Vašeho cestování.

Webové stránky www.alexavia.cz (dále jen Webové stránky) - to je specializovaný prostředek, který Vám pomůže zarezervovat letenky v souladu s platným zákonodárstvím, získat další zboží a služby, které jsou nezbytné při cestování, seznámit se  zajímavými pro Vás aktuálními informacemi z oblasti turistiky, rychle a pohodlně uzavřít smlouvy se společnostmi, které poskytují cestovní služby.

Názvy „ AlexAvia“ a „ Společnost „ se vztahují k právnické osobě, která odpovídá za fungování Webových stránek., Název „ Klient „ se pak vztahuje k osobě, která používá Webové stránky bezprostředně nebo prostřednictvím vzájemného styku se specialisty Společnosti, a to telefonicky, emailem nebo prostřednictvím jiných prostředků spojení. V této části jsou uváděny podmínky a pravidla (dále jen Smlouva) v jejíchž základě fungují Webové stránky a k jejíchž plnění se zavazuje Klient, který používá Webové stránky.

Jakýkoliv způsob seznámení se s  informacemi, které jsou uváděny na Webových stránkách, představuje úplný souhlas Klienta se stanovenými podmínkami a pravidly. Proto Vám doporučujeme, což je v zájmu Klienta společnosti, aby se pozorně seznámil se všemi body sbírky pravidel, a upozorňujeme, že nesouhlas s jakýmkoliv z nich, pak zbavuje Klienta práva na používání Webových stránek. Body Smlouvy mohou být v jakýkoliv moment a to částečně nebo plně změněny Společností, bez upozornění Klienta. Povinnost být v obraze takových změn jde pouze Klientovi.

Využívání Webových stránek

Klient nese odpovědnost za shodu jim uskutečňované činnosti ve vztahu k normám, které jsou přijaty touto Smlouvou:

  • Využívání Webových stránek je povoleno pouze ve shodě s touto Smlouvou.

  • Využívání Webových stránek je povolenou pouze osobám způsobilým k jednání a osobám způsobilým k právním úkonům, pro odpovídající typy smluv a dohod, které jsou v souladu s aktuálními zákony.

  • Využívání Webových stránek se povoluje pouze osobám starším 18 let.

  • Rezervace služeb pro Klienta, které jsou nabízeny na Webových stránkách, je povolena pouze ve vztahu samotného Klienta nebo ve vztahu jiné fyzické osoby, která je zplnomocněna Klientem, pokud podobná operace není zakázaná zákonem. V tomto případě se Klient zavazuje, že seznámí jím zplnomocněnou osobu se všemi zákonnými informacemi, které se týkají odpovídající rezervaci.

  • V průběhu využívání Webových stránek se Klient zavazuje poskytovat AlexAvia skutečné a aktuální údaje.

  • Při porušení Smlouvy ze strany Klienta může dojít ke ztrátě Klienta k právu na používání Webových stránek. Společnost má také právo bez vysvětlení příčiny omezit přístup jakékoliv osoby k bázi Webových stránek.

Zakázaná činnost

Veškeré údaje, ke kterým má Klient přístup při využívání Webových stránek, jsou chráněny zákonem a nemohou být volně rozšiřovány prostřednictvím kopírování, částečně měněny, uschovávány na elektronických nositelích, publikovány nebo prodávány. K takovým údajům se mezi jiným počítají ceny za služby a zboží, informace o existenci nebo nedostatku služby nebo zboží, jakékoliv části struktury nebo kontent Webové stránky. Výjimkami jsou případy, které jsou speciálně dohodnuté na Webových stránkách (např. právo kopírování informací o získaném zboží nebo služeb).

Kromě tohoto není Klient oprávněn úmyslně provádět rezervování bez plánu vykoupení (např. pro způsobení vlivu na tržní stav služby), využívat v mezích Webových stránek elektronické programy, které by mohly způsobovat vybírání informací, obcházet exiplitní zákazy na využívání robotu (např. captcha), obcházet jakékoliv jiná omezení, ve zřetelné formě vymezené na Web stránce, provádět operace, které ohrožují celistvost Webové stránky, omezující práva správy Webové stránky nebo jiným způsobem narušující fungování Webové stránky, neodpovídající úkolům individuální turistiky (mezi tím neadekvátně velké) rozdělení Webové stránky, vytvářet webové odkazy na naše Webové stránky nebo na jeho pod oddíly, poskytující mozností rezervace nebo získání jakýchkoliv služeb nebo jiných možností. Klient není oprávněn prodat jinému služby, které jsou poskytovány na Webových stránkách, a také využívat jakoukoliv část kontente Webové stránky s komerčním úmyslem. Pro možnost výjimek z uvedených pravidel je Společností umožněna písemná forma odpovídajících povolení.

Pravidla a omezení dodavatele

V zájmu Klienta AlexAvia se doporučuje Klientovi, aby se seznámil s níže uvedeným soupisem doplňujících pravidel a omezení, která jsou přijímána bezprostředně v procesu získávání cestovního zboží a služeb, a také při jiných jednáních Klienta, možností, které jsou poskytovány Webovými stránkami. Klient se zavazuje, že se bude řídit ve všem zákonným pořádkem, který je stanovený dodavatelem služeb norem. Klient se zavazuje včas a v souladu s postupem, který je stanoven zvoleným dodavatelem služeb, platit vybrané nebo zarezervované zboží nebo služby. Porušení Klientem jakéhokoliv z bodů uvedených v normativním souboru dodavatele služeb může vést k použití sankcí a to způsobem zamezení nebo omezení přístupu Klienta k Webovým stránkám, zadržení zaplacených Klientem částek a vystavení pokut vůči Klientovi za účelem kompenzace následků daného narušení, zrušení smlouvy (rezervace).

Deklarace odpovědnosti

Zvláštností fungování Webových stránek neumožňuje Společnosti garantovat absolutní přesnost každého elementu poskytovaných informací. Společnost nenese odpovědnost za nepřesnosti v údajích poskytovaných našimi partnery služeb prodávaných dodavateli zboží (ceny a existence lístků k letecké přepravě, fotografií a popisů hotelů a jízdenek atd.). Přesnost informací o hotelích, které jsou uváděny na Webové stránce, nemůže být garantována Společností a má pouze orientační charakter.

Společnost nenese odpovědnost za chyby v informacích, které jsou poskytovány dodavateli služeb, stejně tak i u jiné informace, která je uváděna na Webové stránce. K odstranění podobných chyb, AlexAvia má právo provádět změny v nesprávně uváděné informaci, včetně změnit ceny za rezervaci, kterou provádí nebo které bylo provedeno Klientem. Klient má právo odmítnout rezervaci se změněnou cenou a to bez jakýchkoliv sankcí.

Změny údajů o poskytovaných službách a zboží je výsadní právo AlexAvia a odpovídajících dodavatelů služeb a zboží. AlexAvia a společnosti – dodavatelé nenesou odpovědnost za nedostatek jakýchkoliv služeb a zboží. AlexAvia a společnosti dodavatelé neposkytují záruky a nenesou odpovědnost za úplnost a korektnost informací o zboží a službách, chyby elektronických programů, předváděných na Webových stránkách. Společnost nepřistupuje k doporučování jakéhokoliv zboží nebo služeb, které jsou nabízeny na Webových stránkách, její činnost se vztahuje výlučně na poskytování informací. AlexAvia a společnosti – partneři nenesou odpovědnost v případě, pokud se objeví viry, výzvědné programy a podobné škodlivé elementy. V elektronovém kontente Webových stránek nebo jejich produktů. Společnost AlexAvia a společnosti - partneři neposkytují žádné záruky Klientovi vztahující se k produktům, službám, elektronických programů i jim odpovídajícím formacím, a také se nevyjadřují ke kvalitě a vztazích k těmto službám a zboží s přáním Klienta.

Společnosti, které poskytují Klientovi služby v turistické oblasti, spolupracují s AlexAvia na nezávislém základě. Personál AlexAvia je tvořen výlučně profesionály v oblasti internet-technologie, kteří se zabývají poskytováním informačních služeb. Jako takový, personál AlexAvia se neúčastní na komerční činnosti, která je spojena s turistickým podnikáním. Za jakékoliv nelegální jednání/ nečinnost společností – partnerů, v procesu poskytování služeb Klientovi, které mají za sebou jakékoliv fyzické, morální nebo ekonomické škody ve vztahu ke Klientovi, nesou odpovědnost výlučně společnosti, které poskytují odpovídající služby. Proto AlexAvia nemá vztah k procesu uskutečňování letecké přepravy, a proto ne provádí vracení peněz za lístky při neuskutečnění letu nebo jeho zdržení.

Klient bere na sebe plnou odpovědnost za všechny druhy způsobené jemu fyzické, morální a ekonomické škody, jak přímé, tak i nepřímé, ve výsledky při seznámení se s údaji, které jsou poskytovány na Webových stránkách, pojímajíc i případy, když spolupracovníci Společnosti nebo spolupracovníci společností – partnerů předpokládali nebo mohli předpokládat odpovídající škodlivý následek. Klient, mezi jiným, bere na sebe plnou odpovědnost při výběru Webových stránek a jeho oddílů, kritické zhodnocení subjektivní nebo popisované informace, využívání programů nebo internetové grafiky, obsahujících počítačové viry apod..

V jakémkoliv případu, při uznání pohledávky Společnosti nebo jeho partnerů, výše náhrady za způsobenou škodu, nemůže být vyčíslena Klientem. Taktéž tato suma nemůže převyšovat, a to z jedné strany sumu výběru Společnosti, která je placena Klientem v procesu objednávky služby, a z druhé strany, fixovanou částku 100 (sto) dolarů USA nebo její ekvivalent.

Deklarace odpovědnosti a v celku také i pravidla a podmínky využívání Webových stránek, dovolují Klientovi ocenit rizika při rezervaci cestovních služeb. Výklad rozdělení odpovědnosti stran je vždy určována s prioritou Společnosti a jejich poboček a nezávislých partnerů, a to i v případech, kdy daná pravidla a podmínky neobsahují konkrétní úpravy, které by umožňovaly jejich přímé využití ke konkrétnímu případu.

Náhrada

Klient bere na sebe povinnosti zaplatit finanční náhradu stálým zaměstnancům AlexAvia, stejně tak i zaměstnancům společností – partnerů, v případech nároků třetích stran, které vzniknou jako důsledek porušení Klientem této Smlouvy, platného zákonodárství jakéhokoliv státu, nebo jako výsledek používání Webových stránek. V těchto případech je Klient povinen také svědčit ve prospěch výše uvedených zaměstnanců.

Alternativní rozhodování sporů

Vzájemné vztahy mezi Společností a Klientem jsou upraveny zákony a normativními dokumenty Ruské federace. V případě pokud se objeví nároky vyplývající z činnosti, kterou uskutečňuje Společnosti, Klient má právo ne pouze na ochranu svých zájmů před soudy RF, ale také v mimosoudním rozhodování v odpovídajících strukturách Ruské federace, mezi jiným i v takových, kde rozhodování se provádí distančně, což umožňuje operativně regulovat a normalizovat internetový trh, když je přihlíženo na výhody internetových – prodejců, internetových – zákazníků a prostředníků.

Dostupné na Webových Stránkách

Na vědomí Klienta je dáno, že Společnost a partneři, kteří spolupracují se Společností, mají výjimečné právo vlastníka k programům, přílohám a jiným elektronickým produktům, které jsou dostupné a stahovatelné na Webových stránkách. Ne pouze elektronické produkty v celku, ale i veškeré elementy programového zabezpečení, takové jako NTML kódy a kontroly Active X, a jim podobné, jsou chráněny mezinárodním autorským právem. Porušení takového práva je posuzováno jako porušení v souladu s porušeními občansko-procesním a trestně – procesních norem a jsou postihována takovými opatřeními, jako jsou soudní sankce, které jsou aplikovány na porušení (např. v případě, kdy dochází k využívání, která nejsou dohodnutá uživatelskými dohodami jako celku nebo části elektronického produktu).

Uživatel, který využívá z Webových stránek elektronický produkt, není oprávněn k používání tohoto produktu za hranicemi odpovídajících oddílů serveru Webových stránek a nese plnou odpovědnost při porušení takového stav.

Autorská a jiná práva Společnosti a partnerů jsou uvedena ve speciálních smlouvách, které jsou integrované v odpovídajících elektronických produktech a upravují vztahy mezi uživatelem a poskytovatelem konkrétního produktu.

Fakt používání produktu sám o sobě nezbytně potvrzuje souhlas Klienta s ustanoveními smlouvy, které se vztahují k využívanému produktu. V případě neexistence odpovídajícího integrovaného souhlasu v jakémkoliv z elektronických produktů, Klient – uživatel se stává vlastníkem individuálního práva na jeho využívání. Toto právo je tvrdě ohraničené úkolem seznámení se s informací a provádění operací a Webových stránkách Společnosti, tj. odpovídající vlastním záměrům Klienta v mezích činnosti Webových stránek. Uživatel má právo na využívání produktu výlučně v mezích odpovídajících uživatelské dohodě nebo licenci.

Autorské právo a obchodní značky

Webové stránky v celku a veškeré jeho součásti jsou chráněny mezinárodním autorským právem: © 2017 alexavia.cz. Veškerá práva jsou ochráněna.

Společnost nenese odpovědnost za některé využívané kontente subjekty práva, které jsou rozdílné od Společnosti. Webové stránky obsahují název společnosti e další prvky, které jsou chráněny autorským právem a patří partnerům Společnosti nebo jiným subjektům práva.

Obecné

Webové stránky jsou spravovány Společnosti Travel Service Management Prague s.r.o. Veškerá pravidla a podmínky, které jsou uvedeny v této Smlouvě, odpovídají zákonodárství České republiky. Veškeré nároky (pretenze) Klienta ve vztahu Webových stránek a Společnosti spadají pod tuto jurisdikci a musí být zaslány k odpovídajícím soudním instancím města Prahy. Nesplnění této podmínky, jako i všech dalších podmínek, které jsou uváděny ve Smlouvě, činí podobné nároky (pretenze) neúčinnými. Smlouva je platná jako celek a také jako souhrn jednotlivých norem, upravujících vztahy mezi AlexAvia a klientem. Ztráta nebo omezení právní způsobilosti jednoho nebo některého z bodů této Smlouvy se nevztahuje na zbývající body. Jakýkoliv bod Smlouvy a Smlouva v celku jsou nadány vyšší právní silou mezi dokumenty a povinnostmi, které vznikají mezi Klientem a Společností s ohledem na činnost Webových stránek. Žádné ústní nebo písemné ujednání mezi Klientem a Společností neanulují účinnost norem, které jsou stanoveny touto Smlouvou. Pokud jsou Klientem podány soudní nároky, tato smlouva, a také jakákoliv jiná informace o smluvních vztazích Klienta a Společnosti, musí být soudu odpovídající instance poskytnuty mezi doklady, které objasňují stav věci.

Všechna práva vyhrazena. Travel Service Management Prague s.r.o.

Kontaktujte nás pro více informací

 

 

Internet Acquiring ČSOB